Predaj tovaru v obchode (spotrebiteľské kúpne zmluvy)

Autor: Lucia Hamalová | 27.3.2017 o 18:58 | Karma článku: 1,13 | Prečítané:  243x

Viete aké máte práva pri kúpe vadného tovaru v obchode? Kto, kedy a v akom rozsahu zodpovedá za vadu? Aké sú zákonné záručné doby?

Predaj tovaru v obchode predstavuje osobitný druh kúpnej zmluvy, na ktorú sa okrem všeobecných ustanovení o kúpnej zmluve aplikujú aj osobitné ustanovenia § 613 až § 627 a jednak patrí do kategórie spotrebiteľských zmlúv, na ktoré sa viažu všeobecné ustanovenia o spotrebiteľských zmluvách § 52 až § 54.

Takýto spôsob právnej úpravy sa zvolil jednak so zreteľom na niektoré osobitosti predaja tovaru v obchode ,ktorý vykonávajú podnikatelia (obchodníci) v rámci svoje podnikateľskej činnosti a jednak so zreteľom na potrebu ochrany kupujúceho (spotrebiteľa) v tejto oblasti občianskoprávnych vzťahov.

Znamená to, že v tomto vzťahu vystupuje na strane predávajúceho len podnikateľ vykonávajúci predaj v obchode , či už ako fyzická osoba alebo právnická osoba a na strane druhej, teda kupujúceho môže vystupovať len fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nie je podnikateľom.

Osobitná úprava sa týka predovšetkým predaja na objednávku. Predávajúci je povinný obstarať objednaný tovar v dohodnutej lehote a ak nie je lehota dohodnutá, v lehote primeranej okolnostiam. Ak sa tak nestane, objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť a to z dôvodov, že sa predávajúci dostal do omeškania.Odstúpením objednávateľa nie je nijako dotknuté právo na náhradu škody § 613 OZ.

Niektoré osobitosti má aj zásielkový či samoobslužný predaj. Pri zásielkovom predaji je predávajúci na základe dohody s kupujúcim alebo ak to vyplýva z povahy veci, povinný dodať vec na miesto určené kupujúcim, kupujúci je povinný tovar prevziať.

Pri predaji v obchode sa uplatňuje všeobecné pravidlo, podľa ktorého vlastnícke právo kúpenej veci prechádza na kupujúceho v okamihu prevzatia veci. Podobne to platí aj pri zásielkovom predaji pri prevzatí tovaru na mieste určenom.

Výnimku z tohto pravidla tvorí samoobslužný predaj, kedy vlastnícke právo prechádza na kupujúceho až okamihom zaplatenia za vybratý tovar.

Základnou povinnosťou predávajúceho je, aby predávaná nová vec mala dohodnuté vlastnosti, akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a aby bola bez vád. Musí ísť o vec, o ktorú spotrebiteľ prejavil záujem a ktorá sa zhoduje s opisom poskytnutým predávajúcim alebo výrobcom v akejkoľvek verejne prístupnej forme - reklama, propagácia, označenie tovaru.

Kupujúci má právo požadovať, pokiaľ to povaha veci pripúšťa, aby sa vec pred ním prekontrolovala alebo aby sa mu činnosť predviedla. Pri potravinárskom tovare je povinnosť výslovne uviesť a vyznačiť na tovare dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti.

Pri zodpovednosti za vady predanej veci treba rozoznávať :

1. Zodpovednosť za vady, ktorú má predávaná vec pri prevzatí kupujúcim. Táto zodpovednosť sa nevzťahuje na veci použité, ak sa týka vady, ktorá vznikla ich použitím alebo opotrebovaním. Rovnako pri veciach predávaných za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena.

2. Zodpovednosť za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe, pričom môže ísť o záruku zákonnú alebo zmluvnú.

Všeobecná zákonná záručná doba je 24 mesiacov. Ak je však na predávanom tovare, jeho obale alebo na návode vyznačená tzv. expiračná doba, záručná doba sa neskončí pred uplynutím tejto lehoty.Takto môže byť  vlastne záručná doba ešte predĺžená.

Osobitné predpisy ustanovujú dlhšiu záručnú dobu ako 24 mesiacov a to pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali dlhšiu dobu. 

Pri použitých veciach sa síce zmluvné strany môžu dohodnúť na kratšej záručnej dobe, ale tá nesmie byť kratšia než 12 mesiacov § 620 ods.2. OZ.

Ak o to kupujúci požiada, predávajúci je povinný vystaviť o záruke písomný doklad, a to buď vo forme záručného listu alebo namiesto neho môže vydať doklad o kúpe, ak to povaha veci umožňuje § 620 ods.4 OZ.

Záručné doby začínajú plynúť zásadne od prevzatia veci kupujúcim. Ak má však kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, záručná doba začne plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie tejto služby potrebnú súčinnosť § 621 OZ.

Z dôvodov zodpovednosti za vady môže kupujúci uplatniť nároky upravené zákonom v závislosti od druhu a povahy vád :

1. ak ide o vadu odstrániteľnú, kupujúci má právo, aby vada bola odstránená bezplatne, riadne a včas. Kupujúci môže rovnako žiadať aj výmenu vadnej veci bezvadnú za predpokladu, že tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady (posilnenie právnej ochrany spotrebiteľa).

2. ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla užívať ako vec bez vady, kupujúci má právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu aj pri odstrániteľných vadách, ak kupujúci pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád nemôže riadne užívať § 623 ods.1 OZ.

3. ak síce ide o neodstrániteľnú vadu, pri ktorej možno vec užívať, alebo ak má vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, kupujúci má právo na primeranú zľavu § 623 ods. 2 a § 624.

Práva zo zodpovednosti za vady pri predaji v obchode sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená. Ide o tzv.reklamáciu. Predávajúci má vždy povinnosť vydať spotrebiteľovi doklad preukazujúci, že kupujúci predávaný tovar reklamoval, a akým spôsobom predávajúci reklamáciu vybavil.

Práva zo zodpovednosti za vady sa musia uplatniť v zákonom určenej dobe, ktorú nazývame reklamačnou dobou. Keďže reklamačná doba splýva so záručnou dobou, práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, sa musia uplatniť v záručnej dobe.

Pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia , a pri použitých veciach zákon ustanovuje osobitné reklamačné doby. Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia sa musia uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe a pri použitých veciach najneskôr do 24  mesiacov od ich kúpy alebo do dohodnutej doby , ktorá však nesmie byť kratšia než 12 mesiacov.

Prerušenie reklamačnej doby - záručnej doby nastane vtedy, keď dôjde k výmene veci. Jej prevzatím začne totiž plynúť nová záručná doba. To isté platí ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá reklamácia.

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Budúcnosť poslancov Fica a Kaliňáka je v parlamente neistá. Zatiaľ nemajú ani asistentov

Ficovi kedysi asistoval Határ z údajného spisu SIS Gorila.

DOMOV

Od vraždy Kuciaka prešli dva mesiace, polícia stále tápe

Vyšetrovatelia avizujú, že verejnosť znova požiadajú o pomoc.

KOMENTÁRE

Vražda Kuciaka bola generačnou udalosťou

Jednému človeku sa ani po 61 dňoch neskrivil vlas na hlave – vrahovi.


Už ste čítali?