Darovacia zmluva

Autor: Lucia Hamalová | 27.3.2017 o 4:15 | Karma článku: 1,15 | Prečítané:  200x

Ako správne vyhotoviť darovaciu zmluvu a čo môže byť jej predmetom?  Aké povinnosti vznikajú z darovacej zmluvy a akým spôsobom môže zaniknúť darovacia zmluva? 

Darovanie (donatio) je záväzkovoprávny vzťah založený darovacou zmluvou, ktorou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému, a ten dar alebo sľub prijíma § 628 ods.1 Občianskeho zákonníka.

K darovaniu teda nemôže prísť len na základe jednostranného právneho úkonu ,ale len zmluvne, pretože k právne záväznému úkonu jednej zmluvnej strany (darcu) musí pristúpiť vzájomný a obsahovo zhodný úkon druhej zmluvnej strany (obdarovaného) jednoznačne vyjadrujúci vôľu prijať bezplatne poskytnutý alebo sľúbený majetkový prospech.

Čo môže byť predmetom darovania?

Predmetom darovacej zmluvy nemusí byť len vec, ktorú obdarovaný darovaním nadobúda do vlastníctva, ale môže ním byť aj poskytnutie iného majetkového prospechu (napr. odpustenie dlhu, postúpenie pohľadávky, vykonanie nejakej činnosti v prospech obdarovaného).

Pojmovými znakmi darovacej zmluvy sú bezplatnosť a dobrovoľnosť.

Bezplatnosť darovacej zmluvy je splnená v prípade, ak darovanému v dôsledku darovacej zmluvy nevzniká nijaká právna povinnosť poskytnúť za dar majetkovú hodnotu (hodnota vyjadriteľná v peniazoch). O darovanie nejde, ak by darovacia zmluva obsahovala príkaz spočívajúci v tom, že obdarovaný sa musí správať tak, že v konečnom dôsledku prinesie majetkový prospech darcovi. Čo však samozrejme neznamená, že by obdarovanie nemohlo byť podmienené splnením určitej podmienky avšak len za predpokladu, že takáto podmienka alebo príkaz nebudú mať pre darcu majetkový význam a samozrejme sa nesmú dostať do rozporu so zákonom alebo dobrými mravmi.

Pojmový znak dobrovoľnosti nie ja daný vtedy, keď by poskytnutie daru predstavovalo právnu povinnosť darcu vo vzťahu k obdarovanému (napr. plnenie vyživovacej povinnosti).

Vznik darovacej zmluvy 

Ako každá, aj darovacia zmluva vzniká súhlasným prejavom vôle darcu a obdarovanému.

Rozoznávame dva druhy darovacích zmlúv a to reálnu, ktorá spočíva v tom, že súhlasný prejav vôle darcu a obdarovaného je súčasne spojená faktickým odovzdaním a prevzatím daru. V tomto prípade sa nevyžaduje písomná forma darovacej zmluvy.

Naproti tomu konsenzuálny typ darovacej zmluvy sa odlišuje tým, že k reálnemu darovaniu príde až v budúcnosti a zákon zároveň vyžaduje jej písomnú formu.

Zákon zároveň vylučuje, aby sa darovanie viazalo na okamih smrti darcu, preto by takáto darovacia zmluva bola neplatná (plnenie až po darcovej smrti).

Práva a povinnosti zmluvných strán

Darca je povinný odovzdať dar a obdarovaný je oprávnený domáhať sa jeho splnenia. Darca je povinný plniť to, čo sľúbil a nemôže sa zbaviť záväzku plnením niečoho iného.

Ak darca obdarovaného neupozorní na vady, ktoré mala vec v čase darovania, obdarovaný má právo vrátiť vec darcovi bez ohľadu na to, či darcovi boli vady známe, alebo nie § 629 OZ.

Akým spôsobom môže darovacia zmluva zaniknúť?

Okrem všeobecných dôvodov zániku záväzkov § 559 a nasl., záväzok z darovania zaniká ďalšími dvoma spôsobmi :

1. Prvý spôsob zániku právneho vzťahu darovania predovšetkým predpokladá, že obdarovaný sa správa k darcovi alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Darca sa týmto zákonným dôvodom môže domáhať vrátenia daru.

Za členov rodiny v zmysle § 630 OZ treba považovať osoby, ktoré sú k darcovi v príbuzenskom alebo obdobnom vzťahu, ak darca ujmu spôsobenú niektorej z nich obdarovaným dôvodne pociťuje ako vlastnú ujmu. Z hľadiska aplikácie a interpretácie § 630 je dôležité určenie povahy a stupňa amorálneho správania obdarovaného tak, aby bolo možno jeho správanie kvalifikovať ako hrubé porušenie dobrých mravov, musí ísť o porušenie značnej intenzity alebo o sústavné porušovanie dobrých mravov.

Darca  sa môže domáhať vrátenia daru v akomkoľvek časovom  odstupe od uzavretia zmluvy. Nárok na zrušenie zmluvy však vzniká až hrubým porušením dobrých mravov a od toho okamihu začína plynúť aj premlčacia doba (trojročná) na uplatnenie nároku na súde.

Keďže ide o osobné právo, ktoré smrťou darcu zaniká, dediči sa nemôžu domáhať vrátenia daru. Výnimkou by mohol byt prípad, keby darca ešte za svojho života zmluvu platne zrušil tým, že by urobil jednostranný prejav vôle voči obdarovanému.

Obdarovaný musí vrátiť všetko, čo od darcu prijal. Ak bola predmetom daru individuálne určená vec, musí vrátiť presne túto istú vec, ak ju už nemá, musí vrátiť peňažnú náhradu a to vo výške hodnoty veci, ktorú mala v okamihu zrušenia zmluvy.

Ak by darovaná vec bola druhovo určená, obdarovaný musí vrátiť vec rovnakého druhu, kvality a množstva.

Vrátenie sa môže týkať aj nehnuteľnosti.

2. Druhý osobitný spôsob zániku darovacej zmluvy nastáva, ak obdarovaný využije svoje právo vrátiť dar, alebo vec, ktorá má vady, na ktoré ho darca neupozornil § 629 OZ.

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Budúcnosť poslancov Fica a Kaliňáka je v parlamente neistá. Zatiaľ nemajú ani asistentov

Ficovi kedysi asistoval Határ z údajného spisu SIS Gorila.

DOMOV

Od vraždy Kuciaka prešli dva mesiace, polícia stále tápe

Vyšetrovatelia avizujú, že verejnosť znova požiadajú o pomoc.

KOMENTÁRE

Vražda Kuciaka bola generačnou udalosťou

Jednému človeku sa ani po 61 dňoch neskrivil vlas na hlave – vrahovi.


Už ste čítali?